New words

Abate – raugema, vaibuma, alanema, v2henema, leevenema, tuhistama, muutma
Abundance- rohkus
Abuse – kuritarvitus, v22rkasutus
Abuse- kuritarvitus, teotus, solvang
Accentuate- r6hutama
Acclaim – kiiduavaldus, kuulutama
Accomplish – saavutama, teostama, tegema
Accumulated- kuhjatud, kkogutud
Accuracy – t2psus, tabavus, reeglip2rasus
Accustom – harjutama
Accustomed – harjumisp2rane, vilunud
Acquire – omandama, hankima, saama, soetama, ostma, muretsema,
Actuatuion- käivitamine, rakendamine
Adaption – mugandus
Adept- vilunud, asjatundja
Adolescent- nooruk
Adversary – vastane
Aestetic- esteetiline, ilu-
Aestetic- esteetiline, iluline, ilu-
Aestheticism- esteetilisus
Affinity – sugulus, kylget6mbavus
Affirm – kinnitama, jaatama, t6endama, v2itma, toetama
Agenda- p2evakord, reglement
Agent- agent, esindaja, vahendaja, tegija, vahend, factor, toimija, kaubandusesindaja; -esindus, majandusagent, majandusyksus
Agents- ained
Aids- abivahendid
Akin – sarnane, sugulane
Aligment- joondumine
Alleged – v2idetav
Allusion – vihje, m6istaandmine
allusion- vihje, m6istaandmine
Alter – muutmateisenema, 4mber tegema
Ambiguous – kahem6tteline, ebam22rane, mitmet2henduslik
Amusement – l6bustus, ajaviide, meelelahutus, lust
Anguish- ahastus
Anguish- ahastus, piin
Antiquated – vanamoeline
Antithesis- vastulause, antitees
Approach- l2henemine, meetod, k2sitlus, ettepanek, juurdep22s, l2henemine, juurdeminek, liginemine
Apron – p6ll, eeslava, kate
Apt- aldis
Armor – raudruu; armorie – s6jatehas
Artificiality- tehtus, kunstlikkus, tehislikkus
Ascend – t6usma
Ascending – kasvav
Assault – runnak
Assert – maksma panama, kinnitama, esitama, taotlema, t6endama, nentima, t6estama, v2itma
Assert- maksma panama
Assertions- väide
Assiduous- usin
Astound – h2mmastama, jahmatama panema
Astounding – jahmatav
Attain – saavutama, omandama
Attain- saavutama, omandama
Audacity – hulljulgus
Avowed- nõudes
Awe- aukartus
Awry – viltu, k6veralt
Baffling- nõutuks tegev
Balk- pruss, kantpalk; verb t6kestama, nurja ajama,
Banishment- pagendus, v2ljasaatmine, pagendamine
Bare- tyhi, pajlas, alasti, lage, raagus, paljastatud, kulunud, nudi, napp; paljastama, alasti v6tma, k2ituma
Baser – madal, alatu, nurjatu
Beggar – kerjus, vaene, kerjaja; verb kerjuseks tegema
Belching- r6hitsus
Bellow – r66kima, ammuma, m6irgama, r66gatama, m6ire, r66gatus
Bizarre- veider
Blackdrop- taustaks
Blasphemous – jumalavallatupuhadust teotav
Bleakly – 66vastavalt
Bombast – ulespuhutud
Bound – adj. seotud, piiratud, suunudv; noun piir, raja, p6rge, hupe; verb p6rkama, piirama, t6kestama, kargama
Boundary- piir
Bourgeouis – kodanlik, kodanlane
Brag- hooplema
Branch- haru, osakond, laiendama, hargnema
Brazen – h2bematu
Breadth – Laius
Bribe- altkäemaks, pistis
Broaden one’s scope
Burrow – urg, koobas; verb kaevuma
Bustling – sagiv, askeldusterohke
Buttress – tugipiilar
Cad- kaabakas
Cadence – rutm, kadents, helir6hk
Cadence – rutm, kadents, helir6hk
Can’t make a head or tail of
Canny – majanduslik
Capacity – v6imsus, v6ime, maht, l2bilaskev6ime, mahutavus, p2devus, 6igusv6ime, kapasiteet, kompetents, lubatav koormus, litraaz
Capriciousness – tujukus
Cervical- kaela
Chant – kirikulaul, l66klause, psalm; verb skandeerima, poollauldes lugema, laulma
Charter- harta
Clamor- kära
Clarity – selgus
Clash- kokkup6rge, konflikt, klirin, k6lks, yhele rajale sattumine
Clavicle- rangluu
Cling – klammerduma, kylge kleepuma, kiinduma, kinni pidama
Cluster – kobar, ryhm, sari; verb kobarduma
Clutter – segipaisatus, korralagedus
Coax- meelitama
Cobwebs – 2mblikuv6rgud
Coerce- sundima
Coherence- sidusus
Coincide – uhtima, kokku langema, kokku sattuma
Colloquial- k6nekeelne
Combatant – v6itleja
Commence- k6nekeelne
Commit – toime panama, tegema, saatma, kohustust v6tma, yle andma, hoolde usaldama, volitama, korda saatma, teostama, ohustama, h2daohtu saatma, finantseerima, toimetama, investeerima
Commitment – kohustus, panus, enese sidumine, loovutamine, yleandmine, kulud, investeering, paigutamine
Commonplace-argine, banaalne
Compatriot- kaasmaalane, kaastegija
Compel- sundima
Complacency – rahulolu, eneserahustamine, eneserahulolu
Complacency- rahulolu, eneserahustamine
Comprehend – m6istma, aduma, sisaldama
Comprehensive- igakylgne, ulatuslik, laiaulatuslik, kompleksne, laialdane, k6ikehaarav, sisukas
Conceal- varjama, peitma
Conceive – kavandama, eostuma, rasedaks j22ma, sigitama, m6istma, kujutlema, omandama,
Concern – mure, huvi, asi, hool, ettev6te, osav6tt, huvitatus, koondis
Concerned – mures, puutuv, huvitatud, seotud, vaatluse all olev,
Concerning – puudutavad, kohta, suhtes, ule, asjus,
Concession- mööndus, vastutulek
Concoction – sepitsus, segu
Condemn – hukka m6istma, keelustama, praakima, k6lbmatuks tunistama, konfiskeerima, suudi m6istma
Condemn- hukka mõistma
Condemnation – hukkam6ist, etteheide, suudim6istmine, arestimine
Conditioned – tingitud
Confess- tunnistama
Confidant – kindel, usaldusalune, usaldusv22rne
Confidant – l2hikondlane
Confidants – l2hikondlased
Confine – piirama, vangistama
Conflate- yhendama,
Confront – vastu astuma
Conjure – n6iduma, mustkunsti tegema, lausuma, manama
Conscious – teadlik, teadvusel
Consciousness – teadvus, teadlikkus, meelem2rkus
Constrain – takistama, sundima, kitsendama
Consummation – t2iuslikkus
Contained- ohjeldatud
Contemplate – m6tisklema, vaatlema
Contention – v2ide, riid
Contradict – vastuolus; vastu r22kima
Contradictions\inconsistence – vastuolud, lahknevus, umberlukkamine
Contradictory – vastur22kiv
Contrary – vastupidine, vastakas,
Contrary- vastupidine, vastandlik, vastane, vastu
Controversy- poleemika, vaidlus
Convenient – mugav, sobiv, k2ep2rane, otstarbekohane
Convention – konvensioon, leping, kokkulepe, tava
Convention – leping, konvensioon, kokkulepe, tava, koosolek, congress, konveretns
Conventional – tavap2rane, tavaline, traditsiooniline, tinglik, harjumusp2rane, korralik, kombekohane, leppekohane, sabloonne, standardne,
Conventions- leping, tava, kokkulepe
Converse – vestlema, suhtlema, jutlema; vastand, suhtlemine
Converse- vestlema, suhtlema
Conversely – ymberp66ratult
Convey- edasi andma, viima, transportima, v2ljendama, vedama, vara loovutama, yle kandma, 6igusi loovutama
Conviction – veendumus
Cord- pael, nöör, juhe, köis, häälepaelad
Correspond – vastama
Counterbalance- vastukaaluks
Counterfeit – v6ltsitud, v6lts, j2rele tehtud, v6ltsing; verb v6ltsima, j2rele tegema
cp – tuum, syda; verb sydamikku eemaldama
Crippling- kurnav
Current – adj.praegune, kehtiv, jooksev, viimane, ringlev, voolav, pruugitav, uldtarvitatav; noun vool, hoovus, voog
Cushions- padjad
Dasher – tormaja, bravuuritseja, s66stja
Dazzle- pimestama, s6gestama
Debased- alus
Debauched- liiderlik
Deception – pettus, tyssamine, vale, kavalus, sohk
Deceptive – petlik, segadusse ajav
Decisive – otsustav, m22rav, otsusekindel, kindlameelne, vankumatu, veenev, kindel
Decisive- otsustav, kindlameelne, vankumatu, veenev,, m22rav
Declaim – etlema, iluk6net pidama, deklameerima
Declaim-etlema
Deduce – tuletama, j2reldama
Deem – pidama, k2sitama, arvama, m6tlema, otsustama
Deftly- osavalt
Defy – trotsima
Degenerate – mandunud(-ma), k6dunud(-nema), allak2inud(-ma), v22rastunud(-ma)
Degrade – alandama, halvendama, auastet tyhistama, madaldama, madalduma
Degrading – alandav
Deliberate – tahtlik, sihilik, kaalutletud
Deliberate – tahtlik, sihilik, kaalutletud, kavatsetud
Deliberately – tahtlikult, sihilikult, meelega, ettekavatsetult, kaalutletult, kavatsetult, ruttamata
Delude- petma
Demolition – lammutamne, purustamine, mahakiskumine, h2vitus
Denote- t2histama, t2hendama, n2itama, osutama
Departure – lahkumine, 2ras6it, v2ljaminek, teeleminek, k6rvalep66rdumine, eemalet6mbumine
Depict- kujutama
Depict- kujutama, kirjeldama, maalima
Deploy – juurutama
Derive – tuletama, p6lvnema, tulenema, ammutama
Derive – tuletama, tulenema, p6lvnema, ammutama
Descent – laskumine, sunnip2ra, p6lvnemine, p2randumine
Despair – ahastus, meeleheide, murelaps, lootust kaotama, ahastama,
Despotism – despootia, v6imutsemine, isevalitsus
Destructive – h2vitav, purustav, laastav, l6hkuv, lammutav
Determine – kindlaks m22rama, otsustama, m22ratlema, kindlaks tegema, piiritlema, l6petama, tingima, kinnistama, l6ppema
Devotion- pühendumine
Diaphragm- diafragma
Disappearance – kadumine
Discedit – noun h2bi, umbusaldus, kahtlus, h2biplekk; verb kahtlema, umbusaldama, kompromiteerima
Disciple- jünger
Disciple- jynger
Disclosure – avalikkustamine, avaldamine, paljastus, teatavaks tegemine
Disenchanted- pettunud
Disguise – maskeerima, mask, varjama
Disposal- realiseerimine, myyk, korraldamine, k2sutus, m22ramine
Disproportionate – ebaproportsionaalne, ebav6rdeline
Dispute vaidlus, lahkheli; verb vaidlema, diskuteerima, riidlema,
Disseminate- levitama
Distant – kauge, eemalolev
Distinguish – eristtama, vahet tegema, difenrentseerima, silma paistma
Dripping – tilkuv
Drudgery- tööorjus
Earnestly – t6simeelselt t6siselt
Effort – pingutus, puue, saavutus, ponnistus, uritamine
Elaborate – t2psustama, edasi arenema, viimistlema, t2iustama, viilima
Elaborate- täpsustama, täiustama, läbimõeldud, keeruline, üksiasjalik
Elicit – panama, meelitama, esile tooma
Elongate- pikergune
Eloquent- v2jendusrikas
Emacipated- kuivetunud
Emancipated – iseseisvunud, vaba, s6ltuvusest vabastatud
Embodies- kehastab
Emerge – tekkima, ilmuma, teatavaks saama, n2htavale tulema
Emerge- tekkima
Eminent – v2ljapaistev
Emphasis – r6hk, r6hutatus
Enact- sätestama, jõustama, seadustama, etendama
Encompass – h6lmama
Encounter – kohtumine, sattumine, kokkup6rge, v6itlus, kohtama, sattuma, juhuslikult kohtama, kokku p6rkama
Encounter – kohtumine, sattumine, kokkup6rge, v6itlus; kohtama, sattuma, juhuslikult kohtama, kokku p6rkama
Encroach- rikkuma, sisse tungima, 6igustesse puutuma
Endeavour – pyydma, taotlema, pyrgima; verb puudlus, puue, katse, taotlus
Endowed- 6nnistatud
Enfeeble – n6rgestama, rammestama
Enfranchisement – valimis6igus
Engender – tekitama
Engendered – esile kutsutud
Enigmatic- salap2rane
Enigmatical – salap2rane, m6istatuslik
Ensemble – ansambel, koosm6ju, tervik, koosm2ng
Entity – ettev6te, olemus, iseseisev majandusyksus, olemusvorm
Ephemeral – yyrike, yhep2evane
Epoch – ajastu, epohh, ajaj2rk
Equilibrium- tasakaal
Essence – olemus, essents, tuum
Essence – olemus, tuum
Establish- looma, kehtestama, rajama
Eternal – igavene l6putu, lakkamatu, otsatu, kindle, igi-
Eternal – igavenem l6putu, lakkamatu, otsatukindel, igi-
Eternal- igavene
Evanescent – haihtuv
Evaporate – aurustuma
Evaporate- aurustuma
Evocation- esilemanamine
Evoke- tekitama, esile kutsuma, esile Manama
Evolve – eritama, arendama, arenema
Evolve- arenema, arendama, eritama
Exaggeration – liialdus
Exalt – erutama, 4lendama, innustama
Excess – liig, ulej22k, uletamine, lisa
Excesses- liialdused
Exhaustion – kurnatus, vaevatus, kurnamine
Exhort- manitsema
Expansion – laiendamine, kasv, suurenemine, areng, avardumine
Expense – kulu, kulutus, tarbimine, v2ljaminek
Explicit – selge, uksikasjalik
Exponent – astendaja, v2ljendaja, propageerija, seletaja
Expose- paljastama, s2ritama, kaitsetuks j2tma
Expunge- pühkima
Extend – laiendama, ulatuma, pikendama, sirutama, avardama, arendama, venitama
Exterior – v2lisilme
External – v2line, objektiivne, isikust s6ltumata
Extraneous- kõrvaline
Exuberance – joovastus
Exuberance- joovastus
Failing- vastasel juhul, puudusel, 2raj22misel
Faint – tuhm
Faintly – kahvatult, n6rgalt, pisut, aralt
Fault- süü
Feeble – mannetu, n6rk, v6imetu, rammetu
Feigning- teesklev
Ferment- käärima
Fermentation – k22rimine, fermetatsioon
Flatten – laiaks litsuma
Flattened – l6mmis
Flounder – rabelus, siplema, rabelema, puherdama, kogelema
Fluid- vedelik
Foist – kaela m22rima, sisse poetama
Forbade- keelama
Formula- valem
Fruition – nautimine, omamine, t2ideminek
Fused- sulatatud
Futile – kasutu, asjatu, tulemusteta, t2htsusetu
Gainsay – keelama
Gambler- mängur
Gape – haigutama, ammuli sui vahtima
Garb – r6ivastus, riided; verb riietama
Gaudy – kirev, maitsetult tore
Generic- sooline, üld
Gesture- zest, k2eliigutus, vibe
Glimpse – pilguheit, vilksatus, pilk
Gloomy-sünge
Gorge – kuristik, k6ri, allaneelatud toit, ummistama, kurguni t2is 6gima
Grande epoque- suur vanus
Grandeur – hiilgus, suursugusus, v22rikus
Grasp- hare, arusaam, v6te, haarama, kindlalt hoidma, jagu saama, taipama, ahmima
Groom- peigmees, tallipoiss; sugema, hoolitsema, ette valmistama
Groomed- hoolitsetud
Grotesque – grotesk, veider, pentsik (kummastav kirjutamisviis, mis põimib ja ühendab ühendamatuid – koomilist ja jubedat, tõelist ja fantastilist, ülevat ja madalat, inimlikku ja ebainimlikku)
Gut – laastama, soolikaid rookima, rappima, laastama, 6gima; noun sool, seedekulgla, sisu, kitsas t2nav
Guts – sisikond, julgus, tahtej6ud
Hallow – p4hitsema
Hamper- takistama, koormama, segama, raskendama; noun korv
Haphazardly- juhuslikult
Harden – karastama, k6vastuma, paatuma, paaduma, karenema, kalestuma, tahkestuma
Hatred- viha
Hence – seega, seep2rast
Heyday- 6itseaeg, k6rgpunkt, 6itseng
Hollow – 66nes, t2iesti, tuhi, lohkus, kume, aukus, n2ljane; 66nestama; 66nsus, lohk, suvend, org, 66s, kolu
Homicide- tapmine, m6rv
Hostility – vaenulikkus
Hypocritical – silmakirjalik
Ilium- rindluu
Immense – tohutu, m66tmatu, m22ratu, rajatu, oivaline
Impede – t6kestama, takistama, raskendama,
Impede- takistama
Implausible- ebausutav
Imponderables- etten2gematud asjaolud
Impose – kehtestama, peale suruma, maksustama, petma, kaela m22rima, imponeerima
Imprint – j2lg, temple, m2rk; verb tembeldama, m2rki j2tma
Improbability- ebatõenäolisus
Incarnate- lihastama, lihastunud
Inclination – kalduvus, kallutus, tahe, (eel)soodumus
Inclination- kalduvus
Incoherent- seosetu
Incomprehensible – arusaamatu
Incontestable – vaieldamatu
Inculcate- sisendama, kujundatav
Incumbent- ametisolev
Indebtedness – v6lg, v6lasumma
Indignation- nördimus
Indispensable- asendamatu, h2davajalik, tarvilik, kohustav
Induce – esile kutsuma, ajendama, m6jutama, sundima, kallutama, ergutama, stimuleerima
Indulge- hellitama
Indulgence – m6nulemine, j2releandmine, rahuldamine, v2hen6udlikkus, leebivus
Inevitable – paratamatu, v2ltimatu, m66dap22smatu, saatuslik
Inevitable- paratamatu
Inevitable- paratamatu
Inevitable- paratamatu
Inexorable- armutu
Infancy – alaealisus, lapsep6lv
Infeasible – v6imatu
Ingeniously – leidlikult
Inherent – omane, sisemine, sunnip2rane, sise-
Inherent- omane
Inherent- omane
Inherently- olemuselt
Inheritance – p2rand, p2rimine, p2randus
Inhibit – p2rssima
Inhibit – p2rssima, pidurdama, t6kestama
Inquiry – kusitlus, p2ring, uurimine
Insist – n6udma, r6hutama
Insistence- n6ue, r6hutamine, tungivus
Insistent – visa, pealek2iv, tungiv, r6hutatud, ebatavaline, toonitatud, silmatorkav
Insurrection- ülestõus
Integrate – integreerima, yhendama, t2iendama, liitma
Integrity – terviklikkus, ausameelsus
Intensify – suvendama, t6hustama, intensiivistuma
Interdependent – vastastikku s6ltuv
Intergrate – integreerima, yhendama, t2iendama, liitma,
Interpreter – t6lk, t6lgendaja, interpreet
Intervene- sekkuma, vahelesegama, vahele tulema
Intervening- astunud
Intervention- sekkumine
Intoxication – joove, murgitus
Intriguing- intrigeeriv
Introspection- enesevaatlus
Introspective – sisemine
Intrusion – sissetungimine, pealetukkivus
Invasion – invasion, sissetung, riivamine
Invert- pahupidi pöörama, kummutama, inverteerima
Irreconcilability- vastuolu
Irreconcilable – lepitamatu
Irrestistible – vastupandamatu
Irrevocably – tagastamatult
Jar – purk, kruus, ragin, ebameeldivus, vastuolu, tuli; verb riivama, n2rvidele k2ima, vastu p6rkama, vastuolus olema, tulitsema, krigistama, vapustama
Jargon – erikeel, zargoon
Jargon- erikeel
Jejune- igav, tüütu, tülikas
Kennel- kasvandus, renn, putka
Laps- ring, syli, saba, lakkuma, larpima, ladistama, laksuma, lokslema
Lapse- v22ratus, aegumine, m66dumine, ajavahemik, langema, kehtivust kaotama
Lapses- aegub, m66dub, h2lve, vaheaeg
Latent- varjatud, peidetud, salajane
Liberty – vabadus, priius, voli
Lifelike – elutruu
Limb – j2se, oks, ihuliige
Limb- jäse
Lure – ahvatlus, ligimeelitamine; ahvatlema, tagasi kutsuma
Magnify – liialdama, suurendama
Maim – sandistama
Malady – haigus
Manifestation- ilming, ilutus, meeleavaldus, ilmumine
Mannerism – maneerlikkus
Mediocrity – keskp2rasus
Mediocrity- keskpärasus
Mere – pelk, ainuyksne; noun j2rv
Merely – ainult, uksenes, aina, ei miski muu kui
Merge- yhendama, liituma, sulama, neelama, neelduma
Metaphysis – metafuusis
Meticulous – piinlikult t2pne
Midget – k22bus
Miller- m6lder
Misled- eksitatud
Mob- rahvahulk
Mock – verb m6nitama, osatama, pilkama, aasima; noun v6lts, teeseldud, eba-
Moisture – niiskus
Neglect – hooletusse j2tma, eirama, tegemata j2tma
Neglect hooletussej2tmine, unarusse j2tma, tegemata j2tma, eirama
Negligence- hooletus, lohakus, hooletussej2tmine
Novel – romaan; adj. uudne, uus
Obedience- kuulekus
Oblivion – unustamine, unustus
Obscenity – r6vedus, roppus
Obscure – segane, seletamata
Obscure- segane, h2mar, selgitamata, seletamatu, uurimata; verb varjama, pimendama
Obscurity – selgusetus, h2marus, tundmatus
Obsolete – vananenud, vanamoeline
Obsolete – vananenud, vanamoeline
Obtrusive – pealetukkiv
Oeuvre – looming
Offend – pahandama, solvama, h2irima
Omit- j2tma, vahele j2tma, minetama
Omnipresent- k6ikjal
Onslaught – metsik runnak
Oppression- rõhumine, surve, ahistus
Opt – loobuma
Ordain – ette m22rama, ette kirjutama, ordineerima
Ought – peaks,
Outburst – purse
Outlandish – 22rmuslikumad
Outlandish-äärmuslik
Outmoded – aegunud
Outrageous – p66rane, metsik
Overlap – kattumine, ule ulatuma, uleulatumne
Overtly- avalikult
Overturned- kummuli
Overwhelm – uputama, koormama, kuhjama
Overwhelmed – h2mmingus
Overwhelming – r6huv, tohutu, uletamatu, rabav a. ka enamus
Palatable – mokkam66da, suup2rane
Pale- kahvatu
Panolply- t2isturvistik
Particularize – t2psustama
Peculiarity- omap2ra
Peculiarly – ise2ralikult
Pelvis- vaagen
Penetraring- l2bitungiv
Perception – taju, m2rkamine, arusaamisv6ime
Perception- taju
Perception- taju
Perceptions- arusaamad
Periwig- parukas
Permeable- läbilaskev
Persisting- püsiv
Pertinent – asjakohane, sobiv, vastav, tabav
Piecemeal- tykkhaaval
Pious – vaga, usuline
Pique- vimm, äratama, haavuma, uhkustama
Pitch – pigi, samm, helik6rgus, kallak, vise, vaik, asukoht, j2rk; verb viskama, pigitama, ules l66ma, laagrisse asuma
Plane – lennuk, tasapind, h66vel, tase, lapikus; adj: tasapinnaline; verb lauglema, h66veldama
Platitude – igap2evasus, labane v2ljend
Plausible – usutav, vastuv6etav, usaldust2ratav
Plethora- ylekyllus, ylikyllus, ylej22k
Pontificate- jultustama
Portray – kujutama, kehastama
Precarious – ebakindel, kindlusetu
Precede- eelnema, t2htsuselt yletama, eespool minema
Precise – t2pne, korrektne, hoolikas
Precise- t2pne, korrektne, hoolikas
Precisely – just, t2pselt
Preconceive- eelarvamus
Predecessor – eelk2ija
Preemience- esikoht
Premature – enneaegne, ennatlik
Preoccupation – m6tlikkus
Prints – pildid
Proceed – j2tkama, toimima, hakkama, siirduma, laabuma, tulenema
Proceed – j2tkama, toimima, menetlema, hakkama, siirduma
Prodigious – tohutu
Profound – sugav, p6hjalik, suvam6tteline, elutark
Prompter-õhutaja
Promulgate- v2lja kuulutama
Pronounce – h22ldama, v2lja kuulutama, avaldama, v2itma, otsust langetama
Propel – liikuma, saatma
Propensity- kalduvus
Prophecy – ettekuulutus, ennustsus, etten2gelikkus, ennustamine
Propound- esitama
Propounded-
Prosper – 6itsema, edenema, laabuma, edasi j6udma
Prosper – 6itsema, laabuma, soodustama, edasi j6udma, edendama
Protagonist-esinäitleja
Prowl – luusima, saaki hiilima; luusimine
Puny- väeti
Quarrel – tuli, riid; verb tulitsema, riidlema, jagelema, kaklema
Quotidian calamities- igapäevased hädad
Rack – noun raamistik, stend, piinapink, s66makoht, hukatus; verb raamistikue panama, piinapingile t6mbama, 22rmuseni pingutama, p2rmilt 2ra villima
Raft- parv
Raging – tulivihane
Rapture – ekstaas, joobumus, 6ndsus, v6lutus
Rash- lööve
Ravine- kuristik, taarn, l6hestik
Recitation – ettekandmine, ilulugemispala, deklamatsioon
Reckon – arvestama, pidama, arvutama, rehkendama, kavatsema, kaalutlema
Reducible- taandatav, v2hendatav
Reference- viide
Reflate- elavdama
Regime – kord, riigikord
Reincanrnation- taassynd
Reiterate- kordama
Rejuvenate- noorendama
Relevance – t2htsus, asjakohasus, olulisus, kohasus
Remedy – abin6u, vahend, ravim, abi, abivahend
Reminiscent – meenutamine
Render – muutma, andma, tegema, esitama, vastu andma, tagasi andma, formuleerima, tasuma, ette kandma, edasi andma, t6lgendama, t6lkima, sulatama
Repel – tagasi t6rjuma
Representative – esindaja, saadik, agent, volitatu; adj tuupiline, esinduslik, iseloomulik, n2itlik
Resemble – sarnanema
Resemble- sarnanema
Reside – elama, resideeruma, elunema
Resonate- m6juma
Resounding – k6lavhiilgav, kaikuv, k6misev
Resurgence- taaselustanud
resurrect- taaselustama
Reveal – avalduma, paljastama, avalikkustama, ilmutama, esile tooma, imuma, avalikuks tegema
Revelation- ilmutus
Revelation- ilmutus, paljastus, avalikustamine, selgitamine
Revive – taaselustama, kosuma, virguma, ellu 2ratama
Revolt – noun 4lest6us, m2ss, vastuhakk, vastikus, pahameel; verb m2ssama
Ribcage- rinnakorv
Rigid – j2ik, range, paindumatu, karm, vali,
Rigid- jäik
Rigidity – j2ikus
Rigorous- range, karm
Rigorously- rangelt
Robe- rüü
Roundly – otsekoheselt, karmilt, ummarguselt, ringikujuliselt
Ruthless – halastamatu
Sacrum/sacral- ristluu
Scapulae- abaluu
Scarcely – vaevalt, napilt, h2davaevu
Scarves – sallid (scarf – sall)
Scenic – lavastuslik, vaatepilt
Scold- t6relema, hurjutama, n22gutama
Scolded- manitsetud
Scope – ulatus, math, piirid, v6imalus, haare, voli, ruum, ring, sf22r
Scope- ulatus
Scour- küürima
Secular – ilmalik
Sedimentation- sete, sade
Seduction- võrgutus, kiusatus
Seized- kinni
Shallow – madal, madalik, pealiskaudne; verb madaldama
Shatter- vapustama, kildudeks purunema, kildudeks purustama
Sheer – puhas
Shift – vahe, vahetus, muutus, nihutamine, toop2ev; verb muutuma, nihutama, muutma, nihkuma, lukkama, eemaldama, p66rama
Shrill – l2bil6ikav, kime, kiunuv, r2ige, kilav, kriiskav ka tegus6na
Sifting – s6elumine
Skirmish – jagelus, jagelemine
Sluggish – loid
Slush – lobjakas, libesti, lumel6rts, l2ga; verb rasvaga m22rima, sumama
Soaked- läbimärg, leotatud
Solemn- pidulik, pyhalik, t6sine
Soliloquie – monoloog
Sompulsion- sund
Sonority – k6la
Sonority – k6la,
Spectacle – vaatem2ng, spektaakel
Spinal cord- selgroog
Spine- selg
Sput- kannus, stiimul, ajend, tugipost; verb kannustama, stimuleerima, tiivustama, ergutama
Squander- pillama, raiskama
Squarely – otse
Stale- liisunud, aegunud, seismajäänud
Stammer – kokutama
Stammer- kokutama, m6kutama, kogelema; kokutamine
Starling- kuldnokk
Stiffen – j2igastama, kangestuma, k6venduma
Stifle- l2mmatama, s2mbuma, summutama
Stifling – l2mbe, l2mmatav
Stilled- vaigistatud
Stilted- toretsev
Stir- segama, liigutama, nihutama, ergutama, lainetama panama, nihkuma; noun 2revus, liigatus
Stirring- segamine, erutav, tegev
Stoop – treppveranda; verb kuhmuma, kuurima, kummardama, kuuru t6mbuma, alanduma, l2ngu vajuma/vajutama
Strew- puistama
Strewn – v22rtinperishable – h2vimatu
Stride – sammupikkus
Strufe- vaen
Strut – uhkeldav k6nnak, tugipost
Subconscious – alateadlik,
Subconscious- alateadlik
Sublime – ulev, suursugune, k6rk
Subsecuent – hilisem, j2rgnev, edasine
Subsequent- hilisem, j2rgnev, edasine
Subside- vaibuma, laskuma, rahunema, langema, vajuma, alanema, kukkuma
Substance – aine, sisu, aines, olemus, t2hendus, p6hiolu
Subtle- peen, 6hk6rn, kaval, osav, salalik, teravmeelne, salakaval
Subtlety- teravmeelsus, osavus, delikaatsus, peenus
Subversive – hukutav, 66nestav, kukutav, kummutav
Sufficiency – piisavus, j2tkuvus, kyllus, ohtrus, kyllaldasus
Sumptuous – uhke, luksuslik, tore
Superbly- v6rratult
Superstition – ebausk, uskumus
Supervise- juhendama, kontrollima, j2lgima, j2relvalvet teostama, yle vaatama, vastutama
Suppression – allasurumine, mahasurumine, allasurutus, summutamine, mahavaikimine, tagasihoidmine, keelustamine, l6putegemine
Surface – pind, pindala, v2liskylg, kamar, pindmik; adj pindmine, v2line; verb pindama, veepinnale t6usma
Surplus- ülejääk
Swaggering – rumal-uhke
Sway- kõikuma
Tangible – materiaalne, k2egakatsutav, reaalne, t6eline, aineline
Tangible- hoomatav, k2egakatsutav, reaalne, materiaalne, t6eline
Tattered- räbaldunud
Temptation- kiusatus
Tenable- paikapidav, kaitstav
Tenor- tenor, yldsisu, m6te, suund, k2ik, areng, t2pne s6nastsus
Tenuous- h6re
Testify- tunnistama, kinnitama, avaldama, ilmutama
Thence – sealt, tallest
Thesis – v2itekiri, tees
Thorax- tooraks/rindmik
Thrust – t6ukej6ud, t6mme, piste, torge a. ka tegus6na (t6ukama, pistma, lukkama ne)
Thus- seega
Titter – naerukihin, itsitus
Toga – vana-Rooma r6ivastus
Tortured- piinatud
Trailing- jäljendama
Transcend – yletama
Transcendental – ylem6istuslik
Transmit – edastama, saatma, yle kandma, edasi andma, p2randama
Tremor – v2rin, vabin (h22le)
Triumphantly – v6idukalt
Trunk- kere, Tüvi, lont, sumadan
Tumults- rahutustest, melu, m6ll, madin m2ss
Uncanny – juba, 66vastav
Uncertainity – ebakindlus, m22ramatus, ebam22rasus
Unconsciously- alateadlikult
Unconsicious – alateadvus, alateadlik, ebateadlik, teadvustamata, meelem2rkusetu
Uncontroversial – yksmeelselt, self-evident – endastm6istetav
Undiminished – kahandamata, v2henemata, v2hendamata
Undue – p6hjendamatu, liigne, lubamatu, sobimatu, liialdatud, ebakohane, mittevastav, ebasobiv, ebasynnis, pikendamata, ebanormaalne
Unfeasible – tostamatu, l2biviidmatu
Unify- ühtlustama, ühendama, ühitama
Uninhibited – pidurdamatu vaba, loomulik
Unleash – valla p22stma, vallanduma
Unperceived-Tajumata
Unrest- rahutus
Unrevealed- avaldamata
Untenable- vastuvõetamatu
Unwind – l66gastuma, lahti kerima, hargnema, keerduma
Upheaval – murrang, kerkimine, t6us, nihe, muutus
Upheaval – murrang, kerkimine, t6us, nihe, muutus, p66re
Utility – kasulikkus, kasutatavus, praktilisus, utilitaarsus, uhiskondlik kasu/teenus, rajatis; adj odav, elukondlik, uldkasulik, maj. Kasulik, madala kvaliteediga, rentaabel, universaalne
Utmost accomplishment- äärmuslik saavutus
Vague – ebam22rane, 2hmane, laialivalguv, udune, selgusetu, hooletu
Vain – asjata, tuhi, viljatu, edev, egoistlik, uhke
Vain- asjata
Vainly – edutult, tulutult
Valid – kehtiv, paikapidav, p6hjendatud, seaduslik, kaalukas, maksev, j6usolev, vabandav
Vast – tohutu, avar, m22ratu, 22retu, ulatuslik, suur
Vehement- kivas, 2ge, keevaline
Venture – ettev6tmine, julgustykk, riskantne algatus, s6andusm spekulatsioon; verb julgema, s6andama, riskima, spekuleerima, sahkerdama
Verisimilitude – tegelikkus
Veritable – t6eline
Vertebrae- selgroolülid
Villain – kaabakas, lurjus, kuriloom, p2risori, n2rukael
Vital- elut2htis
Vividly – elavalt, ilmekalt, v2rikalt, eredalt, erksalt, v2ljendusrikkalt
Voracious – ablas, ahne
Welter – segadik, pyherdama
Wicked – kuri, nurjatu, patune, jumalavallatu,
Wickedness – kurjus, pahadus nurjatus, patusus
Witless- kohtlane
Wreckage – rusud, riismed
Yearn – igatsema, ihkama, janunema

 

Yield- saak, saagikus, tootlus, toodang, intress, kasum
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s